پنج شنبه؛ آخرین فرصت برای ثبت قیمت خودروهای خارجی در مزایده


تمدید 2 روزه مهلت ثبت نام پیشنهادی قیمت خودروهای سواری خارجی

اخبار بورسا: سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال با اشاره به استقبال و مشارکت مردم برای شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی گفت: آخرین مهلت مراجعه متقاضیان و ثبت قیمت پیشنهادی شرکت در مزایده فوق العاده شماره 565 دو روز دیگر تمدید شد که بر این اساس علاقه مندان می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از خودروها بازدید و تا پایان روز پنج شنبه قیمت پیشنهادی خود را در سامانه الکترونیکی دولت ارائه کنند. سامانه تدارکات (ستاد مرکزی) https://www.setadiran.ir/setad/cms/home.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملکی در خاتمه تاکید کرد: بازگشایی پاکت ها با قیمت پیشنهادی متقاضیان و رمزگشایی آنها طبق برنامه زمان بندی اعلام شده روز شنبه 25 مهرماه با حضور انجام می شود. از نمایندگان مراجع نظارتی و قضایی و نتایج اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید