تجلی به سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی متکی بودشرکت توسعه معادن و فلزات تجلی در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به مهرماه سال جاری، مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری خود در شرکت های بورسی و غیر بورسی را بالغ بر 5.187 میلیارد تومان به سهامداران اعلام کرد.