کمیته اجرایی

دبیر اجرایی

nejati

دکتر حمیدرضا نجاتی

استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی

دکتری، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی‌ارشد، 1387، مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

کارشناسی، مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

اعضای کمیته اجرایی

majdi-1

دکترعباس مجدی

استاد
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1367، مهندسی معدن (مکانیک سنگ و مهندسی تونل)، دانشگاه مک گیل، کانادا

کارشناسی ارشد، 1363، مهندسی عمران، دانشگاه آلبرتا، کانادا

کارشناسی ارشد، 1359، زمین شناسی مهندسی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کانادا

کارشناسی، 1354، علوم زمین شناسی، دانشگاه آذرآبادگان (دانشگاه تبریز)، ایران

Ahmadi

دکتر مرتضی احمدی

استاد
دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی

دکتری، 1371، مهندسی عمران ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی‌ارشد، 1368، مهندسی عمران – ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی، 1365، مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدحسین خسروی

دکتر محمدحسین خسروی

استادیار
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

دکتری، 1391، مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی توکیو، ژاپن

کارشناسی ارشد، 1385، مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، ایران

کارشناسی، 1383، مهندسی معدن – استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مهندس محمود حشمتی

مهندس امید روشنی

مهندس فواد زینالی

دکتر هادی عبدالهی

مهندس سروش فولادچی