محورها

• مطالعات بنیادی، پیشرفت‌ها و افق‌های جدید در مهندسی سنگ
• آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ
• آزمون‌های برجا و آزمایشگاهی مکانیک سنگ
• مطالعات هیدرومکانیکی و جریان‌های سیال در محیط‌های سنگی
• ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری
• مهندسی تزریق و بهسازی زمین
• کاربرد روش‌های عددی در ژئومکانیک
• طراحی، تحلیل و نگهداری شیروانی‌ها و ترانشه‌های سنگی
•طراحی، تحلیل و نگهداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی
• مطالعات موردی در مهندسی مکانیک سنگ
• ابزاربندی و رفتارسنجی در مهندسی سنگ
• کاربرد مکانیک سنگ در معادن سنگ ساختمانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.