چاپ مقالات در نشریات معتبر

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند پیرو توافق به عمل آمده سردبیران محترم دو نشریه ذیل، مقالات برتر هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ در این نشریه چاپ خواهد شد:

1- International Journal of Mining and Geo-Engineering

2- نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ

3-Journal of Mining and Environment

4- نشریه علمی روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن