شرایط ثبت نام در کنفرانس

شرایط ثبت نام در کنفرانس متعاقبا اعلام می گردد.