تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

تهران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن

تلفن: 88630482 021 ایمیل: info@irmc7.ir