کمیته علمی

دبیر علمی:
دکتر محمدحسین خسروی

استادیار
پردیس دانشکده های فنی
دانشکده مهندسی معدن

فوق دکتری, 1392, ژئوتکنیک, مرکز مهندسی زلزله (CUEE) دانشگاه صنعتی توکیو (Tokyo Tech)

دکتری, 1391, ژئوتکنیک, دانشگاه صنعتی توکیو (Tokyo Tech)

کارشناسی ارشد, 1385, مکانیک سنگ, دانشگاه تهران

کارشناسی, 1383, مهندسی معدن- استخراج, دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضا کمیته علمی:

دکترعباس مجدی

استاد
پردیس دانشکده های فنی
رئیس دانشکده مهندسی معدن

دکتری, 1367, مهندسی معدن ( مکانیک سنگ و مهندسی تونل), دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی ارشد, 1363, مهندسی عمران, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، آلبرتا، کانادا

کارشناسی ارشد, 1359, زمین شناسی مهندسی, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی, 1354, علوم زمین شناسی, دانشگاه آذرآبادگان (دانشگاه تبریز)، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

دکتر کورش شهریار

استاد
دانشکده مهندسی معدن و متالوژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر مرتضی احمدی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
معاون آموزشی و دانشجویی

دکتری (1371)مهندسی عمران ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی‌ارشد (1368)مهندسی عمران – ژئوتکنیک نیوکاسل، انگلستان

کارشناسی (1365)مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر سیدرحمان ترابی

استاد
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود

 دکترا استخراج – مکانیک سنگ
NSW استرالیا


دکتر محمد فاتحی مرجی

دانشیار
پردیس فنی و مهندسی
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه یزد

دکترا- دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا ترکیه- مهندسی معدن- مکانیک سنگ

کارشناسی ارشد – دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا ترکیه- مهندسی معدن- مکانیک سنگ
کارشناسی – دانشگاه فنی و مهندسی پیشاور پاکستان -مهندسی معدن


دکتر حمیدرضا نجاتی

استادیار
دانشکده مهندسی معدن
مدیر گروه مکانیک سنگ
دانشگاه تربیت مدرس


دکتری مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی‌ارشد (1387)مکانیک سنگ تربیت مدرس

کارشناسی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان


لیست کمیته علمی متعاقبا تکمیل خواهد شد.