تاریخ های مهم

دریافت اصل مقالات: 1398/10/30

مهلت دریافت اصل مقالات تمدید شد: 1398/11/10

اعلام نتایج داوری:   1398/11/30

تاریخ برگزاری کنفرانس به تعویق افتاد

کنفرانس:     2 -3 اردیبهشت 1399