چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاه


با توجه به طراحی داخلی: چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاه

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کار ساختمانی و تاسیساتی شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طراحی: بلوک / بلوک:

شماره کارت:

شماره دستورالعمل:

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد: قیمت نمای سیمانی رومی

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
1 محیط کارگاهی تمیز
2 محل دفن زباله تمیز و مرتب برای مواد و زباله ** 12-11-8
3 روشنایی، راه های باز و تمیز فراهم کنید ** 13-3-6-1
4 نصب صحیح سیم، کابل و اتصالات برق موقت ** 12-11-4-1
۵ سلامت فیزیکی کلیدهای تماسی، فیوزهای تابلو و سایر تجهیزات الکتریکی ** 12-11-3-1
۶ تجهیز تابلوهای برق به قفل، قفسه و سیم ارت
7 کنترل اجزای نگهدارنده، طناب بکسل و تجهیزات بالابر ** 12-2-2-4 تا 13
۸ اجرای داربست، نرده و حفاظ برای جلوگیری از ریزش مواد بر روی افراد ** 12-2-1-1
۹ ایمنی پله ها و طاقچه ها و تثبیت محل قرارگیری آنها ** 12-7-3
17 گرفتگی موقت سوراخ ها و حفره ها ** 12-2-2-2تا ۶

12-2-2-2 تا 14

11 پله های موقت روی سطح شیب دار پله ** 12-2-4
12 از کلاه ایمنی، کفش و سایر تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید ** 12-4-2
13 دقت و آمادگی وسایل ایمنی و اطفاء حریق در محل مناسب ** 12-111-7-3

12-2-4-2

شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

چک لیست عملیات ساختمانی

حفاظت و ایمنی کارگاه ها

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کار ساختمانی و تاسیساتی شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طراحی: بلوک / بلوک:

شماره کارت:

شماره دستورالعمل:

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد:

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
14 نظارت بر حرکت صحیح ماشین آلات در وسط کارگاه
15 رعایت قوانین نظارت بر ایمنی در حین کار دستگاه 12-6-1

12-6-3

116 نحوه نگهداری سوخت و مواد قابل اشتعال ** 12-11-7
17 وضعیت کیت کمک های اولیه و سایر تجهیزات نجات ** 12-2-5
18 نحوه نگهداری کالاها و ظروف با گازهای تحت فشار ** 12-2-4-2

12-111-8-100

شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا: هزینه ساخت ویلا

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

مقاله ای را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد دهید:

نقاشی ساده ساختمان ها

ترکیب رنگ ها

ترکیبی از رنگ سبز یشمی

رنگ سبز

در مورد ترکیب قرمز و سبز چطور؟

دیدگاهتان را بنویسید