وام با توجه به پیشرفت طرح مسکن بازپرداخت می شود


وام با توجه به پیشرفت طرح مسکن بازپرداخت می شود

اخبار بورسا: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت پروژه جهش مسکن پرداخت می شود، اظهار داشت: هر چه این پروژه در وزارت راه و شهرسازی پیشرفت بیشتری داشته باشد، تسهیلات بانکی پرداخت می شود. به همان نسبت

صالح آبادی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام نرسیده است. بخشی از شرایط اخذ وام به این بستگی دارد که متقاضی باید درآمد داشته باشد.

وی در آخرین گفت و گوی خود با صداوسیما در روز پنجشنبه تاکید کرد: دلیل اینکه برخی افراد نمی توانند وام خود را دریافت کنند این است که هنوز مدارک همراه خود نیاورده اند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که با توجه به پیشرفت پروژه مسکن، وام پرداخت می شود. یعنی هرچه پیشرفت طرح بیشتر باشد به همان نسبت بازپرداخت وام بیشتر خواهد شد. از آنجایی که پروژه ها به تازگی شروع شده اند، هرچه پیشرفت فیزیکی در ماه ها و سال های آینده بیشتر شود، مبلغ وام بیشتر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حال حاضر حدود 66 درصد تسهیلات بانک ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی و 15 درصد تسهیلات برای نیازهای خرد پرداخت می شود. نیازهای خدمات بانکی نامحدود است، اما توانایی پرداخت بانک ها محدود است، نباید مسئولیت مازاد بر دوش بانک ها گذاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید