مهلت انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان تمدید نمی شود


مهلت انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان تمدید نمی شود

اخبار بورسا: آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی 1400 صادرکننده برای بهره مندی از معافیت مالیاتی سال 1400 تا پایان آذر ماه 1401 است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

برای برخورداری از معافیت مالیاتی، صادرکنندگان باید در مدت باقیمانده به تعهدات ارزی خود عمل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید