شرایط قرارداد خصوصی من حق امتیاز هستم


شرایط خصوصی قرارداد

من گزارش میدم ساخت ویلا ارزان : این شرایط خصوصی توضیح دهنده و تکمیل کننده شرایط عمومی قرارداد است که در آن واگذاری موارد خاص به شرایط خصوصی قرارداد موکول شده و هرگز نمی تواند ناقض مفاد شرایط عمومی قرارداد باشد. بنابراین هرگونه نتیجه گیری و تفسیری از مواد مختلف این شرایط شخصی، مستقلاً و بدون در نظر گرفتن مفاد ماده مربوطه در شرایط عمومی قرارداد، فاقد اعتبار است. اعداد و حروف استفاده شده در مواد این شرایط شخصی همان اعداد و حروفی است که در شرایط عمومی قرارداد استفاده می شود.

در صورتی که شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه با اسناد قرارداد نباشد، شرایط عمومی به شماره …………………………………. این توافقنامه را اداره می کند.

ماده 17-الف- پیمانکار متعهد می شود موضوع سفارش شماره …طراحی کلاسیک…… فرد/ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعریف شده در زیر.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 18-ب- مهلت پیمانکار جهت ارائه جدول زمانبندی تفصیلی اجرای کار …….. روز از تاریخ تغییر قرارداد می باشد.

جزئیات نحوه تهیه برنامه دقیق و ساخت به موقع آن به شرح زیر است.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 18-ه- گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید حاوی جزئیات زیر باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20-الف- کارفرما باید امکانات و تجهیزات کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را به شرح زیر تهیه کند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20-ب و 20-ز- کارفرما مواد، تجهیزات و ماشین آلات را به شرح زیر تامین می کند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20-ه- پیمانکار باید در هنگام تامین ماشین آلات مشخصات مندرج در زیر را رعایت کند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20-ح- پیمانکار متعهد می شود دفتر کارگاه، محل اقامت کارگاه و غذا را به تفکیک و طبق توضیحات و مشخصات زیر برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه شامل افراد زیر تهیه نماید.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 21-ج- قسمتهای قراردادی که پیمانکار باید بیمه کند و نیز موارد یا حوادثی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد به شرح زیر است.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 21-و- نحوه پرداخت هزینه های احداث و نگهداری راه های کنارگذر به پیمانکار به شرح زیر می باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 22-الف- تعداد نسخه نقشه ها و مشخصات فنی که به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار می گیرد به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 22-ح- تعداد نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، نگهداری، نگهداری و مدیریت و نقشه های ساختمانی تهیه شده توسط پیمانکار به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 24-ب- پیمانکار موظف است در انتخاب پیمانکاران فرعی نکات زیر را رعایت کند:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 28-الف- پیمانکار زمین لازم برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 29-ه – تعدیل نرخ قرارداد به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 32-ج- هزینه های انجام آزمایشات زیر به عهده پیمانکار می باشد:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 35 ـ وصول وجوه سپرده جهت تضمین حسن اجرای قرارداد به موجب تصمیم شماره ………………….. مورخ ……….طراحی سالن …………. هیأت وزیران است

ماده 36- مبلغ و نحوه پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت به موجب تصمیم شماره …………………………………………………………. اینجا شورای وزیران است.

ماده 38-الف- میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار برای کارشناسان خارجی به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………..

38-ب- کارفرما ارز لازم برای تحویل مواد و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تامین می کند:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 38-ه- کارفرما موظف است ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار ویژه مندرج در زیر را با توجه به شرایط زیر تامین نماید.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 39-ب- پیمانکار موظف است قبل از اتمام کلیه کارها قسمتهای زیر را در زمانهای تعیین شده برای هر یک به شرح زیر تکمیل و به کارفرما تحویل دهد.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 47-د- ماشین آلات انحصاری این قرارداد که در صورت فسخ قرارداد باید به کارفرما اجاره داده شود به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 49-ب- هزینه های سربار پیمانکار در مدت تعلیق به میزان و ترتیب زیر پرداخت می شود.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 50-الف- در صورتی که کار قبل از موعد مقرر به اتمام برسد کارفرما هزینه تسریع در انجام کار را به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت می نماید.

ماده 50-ب-6- خسارات تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر توسط پیمانکار وصول می شود.

……………………………………………………نمای رومی………………………………………………………………..

نماینده مقام پیمانکاری نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

امضای امضا

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

محوطه سازی و طراحی فضای سبز

آیین نامه پارکینگ شهرداری تهران

هزینه های ساخت ساختمان با سازه فلزی
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

هزینه نقاشی ساختمانی امروز

طراحی ساخت ویلا مزونیت

بازسازی لابی ساختمان

طرح LSF

طراحی دیوار حیاط آپارتمان

دیدگاهتان را بنویسید