رئیس سازمان توسعه تجارت، دبیر هیأت عالی نظارت اتاق بازرگانی می شود


رئیس سازمان توسعه دبیر هیأت عالی نظارت اتاق بازرگانی می شود

اخبار بورساسیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت را به سمت دبیر هیأت عالی نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.

بر اساس قانون، هیات عالی نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف- بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به عضویت هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب- ایجاد خط مشی و تعریف سیاست های کلی اتاق ها و نظارت بر حسن اجرای آنها در قالب قوانین و مقررات مربوط.
ج- بررسی پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود کار آنها.
د – انحلال اتاق ها طبق ماده 10.
ه – تعیین هیئت مدیره موقت حداکثر برای مدت سه ماه برای اتاق هایی که با اعلام تاریخ انتخابات جدید نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. و – استماع گزارش ارائه و تصمیم گیری در مورد نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره 1 – هیأت عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه انجام و شکل دهی به آنها از طریق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید
می رسد
تبصره 2 – موارد و شرایط خاتمه عضویت بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید