تصویر انفرادی از ماه
ایتنا – در واقع در این تصویر از ماه چهره یک فرد را می بینیم. با نگاهی دقیق تر، یک مرد واقعی با تلسکوپ در مقابل ماه را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید