بیشترین میزان مشارکت اقتصادی در سه استان


بیشترین میزان مشارکت اقتصادی در سه استان

اخبار بورسابر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی میزان مشارکت اقتصادی (نسبت فعالیت) جمعیت 15 ساله به بالا نشان می دهد که 41 درصد از جمعیت در سن کار (15 به بالا) شاغل یا بیکار هستند.

نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با مردان و در مناطق شهری کمتر از مناطق روستایی است.

بر اساس آمار مرکز آمار در کشورمان حدود 63 میلیون و 702 هزار نفر 15 سال به بالا وجود دارد که از این تعداد 26 میلیون و 112 هزار نفر فعال (نرخ فعالیت اقتصادی) یعنی 41 درصد است.

13 استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین مشارکت اقتصادی را دارند.

نرخ مشارکت در استان های اردبیل از 45.8 تا 47.5 درصد، اصفهان از 41.3 به 42.2 درصد، بوشهر از 38.4 به 42.1 درصد، چهارمحال و بختیاری از 41.8 به 42.1 درصد، خراسان رضوی از 40.3 به 42.4 درصد، استان خراسان رضوی از 40.3 به 42.4 درصد، زنان 7.4 درصد به 42.4 درصد است. از 36.8 به 38.4 درصد، قزوین از 43.3 به 43.9 درصد، قم از 36 به 36.5 درصد، کردستان از 42.6 به 43 درصد، گیلان از 44.4 به 46.1 درصد، مازندران از 42.9 به 44.7 درصد و همدان از .7 به 4.4 درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان مشارکت اقتصادی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان های زنجان با 49.4 درصد، اردبیل با 47.5 درصد و آذربایجان غربی با 46 درصد ثبت شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است که با توجه به تعریف ارائه شده مشخص می شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی مانند جمعیت فعال و … بستگی دارد. جمعیت در سن کار که شامل جمعیت غیرفعال است، وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید