اخذ تاییدیه اصولی 5 شرکت برای صدور صکوک


اخذ تاییدیه اصولی برای عرضه 5 صکوک

اخبار بورسادر هفته گذشته 5 شرکت موفق به اخذ تاییدیه اصولی برای انتشار صکوک شدند که اولین تجربه آنها در زمینه تامین مالی از طریق این ابزارهاست.

مصوبات فوق برای تامین مالی پروژه ها در زمینه های دارویی، غذایی، فرش و پلیمرسازی و ساختمانی به شرح زیر صادر شده است.

سفارش موسس، نوع اوراق، حجم (میلیون ریال)، مشاور تامین

1. شرکت طبیعت طبیعی پارس کهن (سهامی خاص) مرابحه 10,000,000 شرکت تامین سرمایه کاردان.
2 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهام عام) مرابحه 1000000 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
3 شرکت تولیدی فرش ایران (سهامی خاص) مرابحه 20,000,000 شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
شرکت تحقیقاتی و تولیدی وریان فارمد (سهامی خاص) مرابحه 1,000,000 شرکت تامین سرمایه نوین
5 شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) اجاره 7,000,000 شرکت تامین سرمایه کاردان
مجموع 39,000,000
سه صکوک در هفته جاری برای گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهام عام)، گروه پتروشیمی تابان فردا (سهام عام) و شرکت تعاونی تولید شیمیایی فاران در قالب قراردادهای اجاره و قرض الحسنه به مبلغ 80.5 میلیارد ریال صادر شد. .

دو شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندهنگ و گروه پتروشیمی تابان فردا که پیش از این چندین تجربه موفق مالی از طریق انتشار صکوک داشتند، در هفته جاری با اوراق بهادار شدن سهام تحت مالکیت خود از طریق شرکت های واسطه مالی در بازار سرمایه، هر کدام را عرضه کردند. به ترتیب 2 و 6 برگ برای اجاره.

این دو شرکت به منظور تضمین پرداخت اصل و اقساط اوراق مذکور از روش چک سهام با اعمال کاهش ارزش اوراق نسبت به رتبه اعتباری خود استفاده کردند.

از سوی دیگر، اولین تجربه شرکت تعاونی تولید شیمیایی فاران در تامین مالی صکوک بازار سرمایه با انتشار 500 میلیارد اوراق مرابحه به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات در هفته جاری، پرداخت اصل و اقساط آن با ضمانت بانک خاورمیانه، انجام شد

با توجه به موارد فعلی پیش بینی می شود تا ده روز آینده حدود 2800 میلیارد تومان صکوک روانه بازار سرمایه شود.

دیدگاهتان را بنویسید