آهنگ تیم ملی Sedawasima کپی ناشیانه از آهنگ عربی – ایران فورفان را ببینید


تم آهنگ صداوسیما برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی قطر نیز کپی شد.

بررسی مقاله کپی ناشیانه آهنگ تیم ملی از آهنگ عربی – ایران فورفان اولین بار در ایران برای تفریح ​​- جدیدترین مجله فرهنگی سرگرمی ظاهر شد. به نظر می رسد.