آغاز به کار بانک ها در ساعت جدید


آغاز به کار بانک ها در ساعت جدید

اخبار بورسا: با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران ساعت سرویس دهی بانک های این استان ساعت 7:30 صبح تعیین شد.

همچنین زمان حضور کارکنان بانک در محل کار نیم ساعت زودتر یعنی ساعت هفت صبح است.

دیدگاهتان را بنویسید